Přehled akcí ve školním roce 2022/2023

Září  - slavnostní zahájení školního roku
 - festival Jičín - město pohádky
 - návštěva Úřadu práce v Jičíně (9. třída)
 - exkurze do archeoparku ve Všestarech
 - sběr papíru
 - projektový den - Den zahradníka
 - zahájení plaveckého výcviku (2. a 3. třída)

Říjen  - plenární schůze a třídní schůzky rodičů
 - oslavy k 90. výročí otevření nové budovy Masarykovy základní školy
 - soutěž Ekomládě v Hořicích
 - exkurze žáků 2. stupně do Prahy
 - přírodovědný klokan

Listopad  - divadelní představení pro 1. stupeň
 - rej skřítků s lampionovým průvodem
 - výtvarná dílna se ZŠ Libštát
 - rozsvícení vánočního stromečku

Prosinec  - Mikuláš ve škole
 - soutěž v SŠTaŘ Hlušice
 - projektový den - Etická výchova "Dobré skutky"
 - vánoční vystoupení ve Staré Pace a v Levínské Olešnici
 - vánoční besídka pro žáky školy

Leden  - bruslařský kurz (1. stupeň)
 - školní kola olympiád (Čj, Aj, D), poznávání živočichů
 - školní kolo Pythagoriády (5. třída)

Únor  - bruslařský kurz (2. stupeň)
 - soutěž pro žáky 8. a 9. tříd na SŠGS Nová Paka
 - školní karneval
 - účast v jazykových olympiádách (okresní kola)

Březen  - dopravní výchova ve 4. třídě
 - matematický klokan
 - lyžařský výcvik ve Vítkovicích (2. stupeň)
 - okrskové kolo poznávání živočichů

Duben  - tělovýchovná akademie pro 1. stupeň
 - sběrové dny
 - Novopacký slavíček
 - zápis žáků do 1. třídy
 - Den Země - projektový den
 - přehlídka sborů - Jarní koncert v Nové Pace
 - okresní kolo Pythagoriády
 - dopravní soutěž pro 5. třídu

Květen  - školní a okresní kolo poznávání rostlin
 - sportovní soutěže (dle sportovního kalendáře)
 - přehlídka pěveckých sborů v Nové Pace
 - zájezd žáků 5. třídy do Německa
 - návštěva NTM a Muzea fantastických iluzí v Praze
 - dopravní výchova (praktická část)

Červen  - sportovní soutěže (dle sportovního kalendáře)
 - školní výlety podle ročníků
 - jarní vystoupení žáků školy pro rodiče
 - pasování prvňáčků na čtenáře
 - cyklovýlet 8. a 9. třídy
 - jarní vystoupení žáků školy pro žáky
 - projektový den - Ochrana člověka za mimořádných událostí
 - školní sportovní olympiáda
 - rozloučení s žáky 9. ročníku

© Ing. Marek Štumpf